Polityka prywatności - BHP Service

Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed przystąpieniem do korzystania ze Strony.

Właścicielem strony internetowej www.bhpservice.pl (dalej: Strona) i jej Administratorem jest BHP Service s.c. Marek Krynicki Andrzej Raab Andrzej Kleszcz z siedzibą w Krakowie, ul. Widna 27,  31-464 Kraków, NIP 6771202785 (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”).
  
Spółka przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Strony i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  
Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i innym obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

I.     Środki bezpieczeństwa

1. Na stronie nie prowadzimy baz danych. Strona ma charakter informacyjny.
 
2. Komunikacja między komputerami Użytkowników a serwerem Strony na czas transmisji danych osobowych jest szyfrowana z użyciem protokołu HTTP.

II.    Informacja dotycząca danych osobowych

1.    Administrator i dane kontaktowe

Administratorem przekazanych nam przez Ciebie danych osobowych jest BHP Service s.c..
We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami na e-mail: dane_osobowe@bhpservice.pl.

2.    Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Każdej osobie, której dane posiadamy, przysługują poniższe uprawnienia:
- prawo do dostępu do treści jej danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących
 takiego przetwarzania;
- prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przez nas przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- prawo żądania usunięcia danych;
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych nam danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu
 bezpośredniego;
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych);
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, co nie wpływa jednak na
 zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.    Jakie dane przetwarzamy, na jakiej podstawie i w jakim celu.

Poniżej wskazujemy najbardziej powszechne cele i podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych:
 
1) za pośrednictwem Strony dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) są zbierane wyłącznie w przypadkach jeżeli sam te dane nam podasz jednocześnie wyrażając zgodę na ich przetwarzanie (np. wypełniając formularz kontaktowy). Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu na jaki nam wyraziłeś zgodę.
 
2)  w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej przetwarzamy też dane (imię i nazwisko jeżeli jest w nazwie firmy lub osób kontaktowych, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, NIP, numer konta bankowego )zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO:
 - w stosunku do podmiotów, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby,
   której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

 - wypełnienia obowiązku prawnego na nas ciążącego (np. obowiązków podatkowych i rachunkowych).
 
3) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzamy również dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres email) w celu:
-  marketingu produktów lub usług własnych,
- dochodzenia lub obrony przez roszczeniami;
- prowadzenia analizy jakości świadczonych przez nas usług.

4.    Kategorie odbiorców danych tj. podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora)

W związku z prowadzoną przez nas formą działalności gospodarczej powierzone nam dane, w zależności od celu powierzenia, mogą być przez nas przekazane następującym grupom współpracujących z nami podmiotów:
 
- operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy spedycyjne i transportowe;
- podmioty świadczące nam usługi techniczne (np. rozwijania i utrzymywania systemów informatycznych, serwisów internetowych, oprogramowania);
- przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, biura informacji gospodarczej,
- firmy archiwizujące nam dokumenty.

5.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Spełniając obowiązek informacyjny związany ze zbieraniem i przetwarzaniem danych osobowych będziemy starać się wskazać Ci przez jaki okres zamierzamy przechowywać powierzone nam przez Ciebie dane, ale poniżej przedstawiamy najbardziej powszechne sytuacje przetwarzania danych:
 
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez
    okres obowiązywania  umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
     - dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
     - spełnienia naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych lub rachunkowych);
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej  odwołania.

III.   Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Odwiedzanie naszej Strony przez Użytkownika związane jest z możliwością automatycznego (tj. w wyniku działania urządzeń dostępowych i programów pośrednich) zbierania danych nieosobowych (np. rodzaju wykorzystywanej przeglądarki i systemu operacyjnego, adresu domeny strony witryny internetowej, z której Użytkownik przeszedł na naszą witrynę, liczby odwiedzin, średniego czasu spędzanego na stronie, oglądanych podstron).

IV.   Polityka cookies

Na stronie www.bhpservice.pl nie są używane pliki cookies.
Nie prowadzimy statystyk, mierzenia ruchu użytkowników na stronie.

V.    Korzystanie z odnośników /linków/  do innych stron internetowych

Na Stronie mogą pojawiać się odnośniki /linki/ przekierowania do innych stron internetowych. Strony te pozostają poza kontrolą Administratora Strony, w związku z czym Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez nie praktyki w zakresie polityki prywatności i ochrony danych osobowych.
 
W przypadku woli skorzystania z zamieszczonych na Stronie odnośników zalecamy uprzednie zapoznanie się ze stosowaną przez daną stronę polityką prywatności.

VI. Prawa Autorskie

1. Na Stronie udostępniane są chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video (dalej: Utwory), a przyjęty na Stronie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 
2. W związku z autorskim charakterem treści zamieszczanych na Stronie oraz samej Strony, o których mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownicy Strony zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej tak autorów do ich Utworów, jak i Administratora będącego właścicielem tych praw.
 
3. Żadna część Strony (w tym m.in. teksty, dokumenty, pliki, grafiki, inne materiały - z wyjątkiem umieszczonych w celu ich pobrania) - nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Administratora na takie działania.
 
4. Naruszenie warunków, o jakich mowa w ust. 3 stanowi przestępstwo w myśl przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również uprawnia właściciela i/lub autora Utworów do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.
 
5. Naruszenie praw własności intelektualnej przez Użytkownika może także skutkować jego odpowiedzialnością prawną określoną w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

VII.   Zmiany w Polityce prywatności

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Polityki Prywatności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub zmiany sytuacji techniczno-prawno-organizacyjnej Administratora Strony. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Polityce prywatności poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.bhpservice.pl . Wszelkie zmiany Polityki prywatności stają się skuteczne w terminie wskazanym przez Administratora Strony, nie krótszym jednak niż 7 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.

VII.   Kontakt

Wszelkie pytania i  wątpliwości  co do  korzystania ze Strony lub informacji zamieszczonych w Polityce  prywatności  można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: dane_osobowe@bhpservice.pl
Wróć do spisu treści